KVKK

ARMEN KUMAŞ TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA
İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ Armen Kumaş Tekstil San. ve Tic. A.Ş. tarafından
gizliliğinize saygı duyulmakta ve veri güvenliğinize önem verilmektedir. Bu kapsamda 6698
sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili diğer mevzuatlar dâhilinde
sizleri bilgilendirmek ve aydınlatmak amacıyla işbu metin hazırlanmıştır. 6698 sayılı Kişisel
Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Şirketimiz tarafından, Veri Sorumlusu
sıfatıyla, kişisel verileriniz, iş amaçlarıyla bağlı olarak, aşağıda açıklandığı çerçevede
kullanılmak, kaydedilmek, saklanmak, güncellenmek, aktarılmak ve/veya sınıflandırılmak
suretiyle işlenecektir. Bu kapsamda Şirketimiz tarafından başta özel hayatın gizliliği olmak
üzere, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla
düzenlenen Kanun ve Yönetmelikler gereğince Şirketimiz, kişisel verilerinizin hukuka aykırı
olarak işlenmesini önleme, hukuka aykırı olarak erişilmesini önleme ve muhafazasını sağlama
amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik tüm teknik ve idari tedbirleri
almaktadır. Bu metnin hedef kitlesi, Şirketimiz çalışanları veya Şirketimize iş başvurusu
yapmış olan çalışan adayları dışındaki, Şirketimiz tarafından kişisel verileri işlenen tüm
gerçek kişilerdir. Veri sorumlusu sıfatıyla işlenen kişisel verilere, burada belirtilenlerle sınırlı
sayıda olmamak üzere aşağıda yer verilmektedir; İsim, soy isim, T.C. kimlik numarası, adres,
telefon numarası, e-posta adresi, imza, fiziksel mekân/güvenlik görüntü kaydı, banka hesap
numarası, çerez kayıtları vb. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI VE HUKUKİ
SEBEPLERİ Tarafınızca paylaşılan kişisel verileriniz; • Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve
hizmetlerden sizleri ve/veya temsil ettiğiniz kurum ve kuruluşları faydalandırmak için,
Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, pazarlama faaliyetlerinin
yapılması, iş geliştirme ve planlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi dâhil ve fakat bunlarla
sınırlı olmamak üzere gerekli çalışmaların yürütülmesi, • Şirketimiz tarafından yürütülen
iletişime yönelik idari operasyonların yürütülmesi, • Şirketimizin kullanımda olan
lokasyonların fiziksel güvenliğinin ve denetiminin sağlanması, • İş ortağı/müşteri/tedarikçi
(yetkili veya çalışanları) ilişkilerinin kurulması, • İş ortaklarımız, tedarikçilerimiz veya sair
üçüncü kişilerle birlikte sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin sözleşme gereklerinin ve finansal
mutabakatın sağlanması, • Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesi, •
Şirketimizin çağrı merkezinin aranması veya internet sayfasının kullanılması ve/veya •
Şirketimizin düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katılım sağlanması amacıyla
işlenecektir. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA VE SAKLANMA YÖNTEMİ Şirketimizle
paylaştığınız kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler,
şubeler, çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri
vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilir. Kişisel verileriniz elektronik
ve/veya fiziksel ortamlarda saklanacaktır. Şirketimiz tarafından temin edilen ve saklanan
kişisel verilerinizin saklandıkları ortamlarda yetkisiz erişime maruz kalmamaları,
manipülasyona uğramamaları, kaybolmamaları ve zarar görmemeleri amacıyla gereken iş
süreçlerinin tasarımı ile teknik güvenlik altyapı geliştirmeleri uygulanmaktadır. Kişisel
verileriniz, size bildirilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gerekli tüm
bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve yasal saklama süresince veya böyle bir süre
öngörülmemişse işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak ve işlenecektir. Bu
süre sona erdiğinde, kişisel verileriniz silinme, yok edilme ya da anonimleştirme yöntemleri
ile Şirketimizin veri akışlarından çıkarılacaktır. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI
Kişisel verileriniz, Kanunlar ve sair mevzuat kapsamında ve açıklanan amaçlarla; • Armen
Kumaş Tekstil San. ve Tic. A.Ş. bağlı bulunduğu şirketler topluluğu ve tüm iştirakleri, • Yetki
vermiş olduğumuz, Şirketimiz nam ve hesabına faaliyette bulunan şirketler, temsilcilerimize,
• Düzenleyici ve denetleyici kurumlara, kişisel verilerinizi tabi olduğu kanunlarında açıkça
talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşlara, • Belirtilen amaçlar kapsamında iş
ortaklıkları, tedarikçi ve yüklenici şirketler, bankalar, kredi risk ve finans kuruluşları ve sair
gerçek veya tüzel kişilere, • Vergi ve benzeri danışmanlara, yasal takip süreçleri ile ilgili
zorunlu kişilere, kurum ve kuruluşlara ve denetimciler de dâhil olmak üzere danışmanlık
aldığımız üçüncü kişilere ve bunlarla sınırlı olmaksızın, yurt içinde yukarıda belirtilen
amaçlarla iş ortakları, hizmet alınan üçüncü kişi, yetkilendirilen kişi ve kuruluşlara
aktarılabilecektir. KVKK’NIN 11. MADDESİ GEREĞİ HAKLARINIZ Şirketimize
başvurarak, kişisel verilerinizin; 1. İşlenip işlenmediğini öğrenme, 2. İşlenmişse bilgi talep
etme, 3. İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 4. Yurt
içinde/yurtdışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, 5. Eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini
isteme, 6. KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok
edilmesini isteme, 7. Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca
yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, 8. Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi
nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 9. Kanuna aykırı olarak
işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına
sahipsiniz. KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen
haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma
Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz. Yukarıda belirtilen
haklarınızı kullanmak için internet sitemizde bulunan başvuru formu doldurarak kimliğinizi
tespit edici gerekli bilgiler ve tesvik edici belgelerle ile bizzat elden teslim edebilir, noter
kanalıyla veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemler ile
“Egemenlik Mah. Hoca Ahmet Yesevi Bul. 44/21
Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş.
” adresine gönderebilir veya aksiyonyatirim@gmail.com adresine güvenli elektronik imzalı olarak
iletebilirsiniz.